Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

IRCA – FSMS Kurs za auditore/vodeće auditore

Kome je namenjen?

 • Onima koji planiraju i obavljaju eksterne provere sistema menadžmenta bezbednošću hranom I koji žele međunarodno priznanje;
 • Onima koji primenjuju sistem menadžmenta bezbednošću hrane u organizaciji;
 • Predstavniku menadžmenta;
 • Ljudima koji sprovode interne, procesne ili provere proizvoda.

Ciljevi

Cilj kursa je sticanje znanja i veština u vezi sledećeg:

 • Planiranje, obavljanje provera treće strane i izveštavanje o njihovim rezultatima, kao i predstavljanje metoda i tehnika provere;
 • Uloge i odgovornosti tima za provere;
 • Analiza zahteva ISO 22000 i prikaz kako interpretirati usaglašenosti/neusaglašenosti;
 • Na koji način sastaviti dokumentaciju – plan provere, upitnik, izveštaj o neusaglašenosti, izveštaj o proveri itd;
 • Procena pretpostavki za kontinuirano poboljšanje unutar organizacija procenjujući: uključenost rukovodstva, procesni pristup, utvrđivanje konkretnih ciljeva i povezanih pokazatelja performansi, usaglašenost sa zakonodavstvom, predstavljanje zaključaka menadžmentu.;

Benefiti

 • Razumevanje teorije i prakse provera prema zahtevima ISO 22000
 • Razumevanje elemenata ISO 19011 i ISO/IEC 17021 Standarda
 • Razumevanje glavnih pitanja i tema bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Planiranje i proveravanje prema kriterijumima provere
 • Uspešno izvršenje provere FSMS
 • Izrada jasnog, konciznog i odgovarajućeg izveštaja sa provera
 • Komunikacija nalaza provere sa klijentima
 • Potvrda kompetentnosti proveravača (jedna od uslova)

Trajanje

5 dana

Cena

500 €

Uslovi za učešće

Prema IRCA pravilniku.